Postępowanie przed sądami gospodarczymi

Strona Główna  /  Obsługa prawna firm  /  Postępowanie przed sądami gospodarczymi

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1.) dokumentem urzędowym;
2.) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3.) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
4.) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwości;
3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdy doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenie tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Przed rozpoczęciem współpracy gospodarczej koniecznym jest ustalenie zasadniczych reguł, przy zastosowaniu, których przedsiębiorcy dążyć będą, możliwie najszerzej do osiągnięcia, z góry założonego celu ekonomicznego.

Jeżeli jedna ze stron umowy (dłużnik) zachowuje się w sposób sprzeczny z jej treścią, w konsekwencji czego interes drugiej strony zobowiązania (wierzyciela) nie zostaje zaspokojony, można powiedzieć, że narusza on zobowiązanie a jego zachowanie zostaje zakwalifikowane jako bezprawne. Dotyczy to zarówno przypadków całkowitego niewykonania świadczenia jak i do nienależytego jego wykonania. W razie naruszenia zobowiązania przez dłużnika wierzycielowi przysługuje droga sądowa prowadząca do przymusowego wykonania zobowiązania.

Wobec biernej postawy partnera biznesowego, będącego jednocześnie dłużnikiem koniecznym jest prowadzenie windykacji należnego zobowiązania. Przedsądowa mediacja pozwala na uniknięcie dodatkowych, wysokich kosztów postępowania sądowego, a na etapie wykonawczym również kosztów postępowania egzekucyjnego. W razie bezskuteczności takiej mediacji, koniecznym staje się uzyskanie, na drodze postępowania sądowego tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia postępowania komorniczego.

Odsetki są świadczeniem ubocznym, realizowanym z reguły w takich samych przedmiotach, co świadczenie główne i w wysokości obliczonej według stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym. Prawo polskie nie ustanawia ogólnego obowiązku płacenia odsetek. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko w trzech przypadkach:

1.) gdy to wynika z czynności prawnej,
2.) w sytuacjach określonych przez ustawę,
3.) na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
Dodatkowym zastrzeżeniem umownym jest kara umowna. W ramach tego zastrzeżenia strony umowy postanawiają, że naprawienie ewentualnej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. W odniesieniu, natomiast do zobowiązań pieniężnych funkcję kary umownej w zasadzie pełnią odsetki z tytułu opóźnienia.

Szeroko pojęta działalność gospodarcza, mając na celu najwyższą jej rentowność wymaga uświadomienia możliwości ale i ograniczeń wynikających z realiów prawnych, w ramach których porusza się każdy przedsiębiorca. Przedstawienie aspektów prawnych w formie opinii, w tym prawdopodobnych korzyści ale i możliwego ryzyka pozwala na zaplanowanie strategii ekonomicznej zorientowanej według ściśle założonego celu.

W celu zlecenia obsługi prawnej, prowadzenia sprawy lub uzyskania porady prawnej proszę o kontakt.