Przedsądowa i sądowa windykacja należności

Strona Główna  /  Obsługa prawna firm  /  Przedsądowa i sądowa windykacja należności

Wobec biernej postawy partnera biznesowego, będącego jednocześnie dłużnikiem koniecznym jest prowadzenie windykacji należnego zobowiązania. Przedsądowa mediacja pozwala na uniknięcie dodatkowych, wysokich kosztów postępowania sądowego, a na etapie wykonawczym również kosztów postępowania egzekucyjnego. W razie bezskuteczności takiej mediacji, koniecznym staje się uzyskanie, na drodze postępowania sądowego tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia postępowania komorniczego.

Odsetki są świadczeniem ubocznym, realizowanym z reguły w takich samych przedmiotach, co świadczenie główne i w wysokości obliczonej według stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym. Prawo polskie nie ustanawia ogólnego obowiązku płacenia odsetek. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko w trzech przypadkach:

1.) gdy to wynika z czynności prawnej,
2.) w sytuacjach określonych przez ustawę,
3.) na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
Dodatkowym zastrzeżeniem umownym jest kara umowna. W ramach tego zastrzeżenia strony umowy postanawiają, że naprawienie ewentualnej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. W odniesieniu, natomiast do zobowiązań pieniężnych funkcję kary umownej w zasadzie pełnią odsetki z tytułu opóźnienia.

W celu zlecenia obsługi prawnej, prowadzenia sprawy lub uzyskania porady prawnej proszę o kontakt.