Sporządzanie i opiniowanie umów

Strona Główna  /  Obsługa prawna firm  /  Sporządzanie i opiniowanie umów

Przed rozpoczęciem współpracy gospodarczej koniecznym jest ustalenie zasadniczych reguł, przy zastosowaniu, których przedsiębiorcy dążyć będą, możliwie najszerzej do osiągnięcia, z góry założonego celu ekonomicznego.

Jeżeli jedna ze stron umowy (dłużnik) zachowuje się w sposób sprzeczny z jej treścią, w konsekwencji czego interes drugiej strony zobowiązania (wierzyciela) nie zostaje zaspokojony, można powiedzieć, że narusza on zobowiązanie a jego zachowanie zostaje zakwalifikowane jako bezprawne. Dotyczy to zarówno przypadków całkowitego niewykonania świadczenia jak i do nienależytego jego wykonania. W razie naruszenia zobowiązania przez dłużnika wierzycielowi przysługuje droga sądowa prowadząca do przymusowego wykonania zobowiązania.

Wobec biernej postawy partnera biznesowego, będącego jednocześnie dłużnikiem koniecznym jest prowadzenie windykacji należnego zobowiązania. Przedsądowa mediacja pozwala na uniknięcie dodatkowych, wysokich kosztów postępowania sądowego, a na etapie wykonawczym również kosztów postępowania egzekucyjnego. W razie bezskuteczności takiej mediacji, koniecznym staje się uzyskanie, na drodze postępowania sądowego tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia postępowania komorniczego.

Odsetki są świadczeniem ubocznym, realizowanym z reguły w takich samych przedmiotach, co świadczenie główne i w wysokości obliczonej według stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym. Prawo polskie nie ustanawia ogólnego obowiązku płacenia odsetek. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko w trzech przypadkach:

1.) gdy to wynika z czynności prawnej,
2.) w sytuacjach określonych przez ustawę,
3.) na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
Dodatkowym zastrzeżeniem umownym jest kara umowna. W ramach tego zastrzeżenia strony umowy postanawiają, że naprawienie ewentualnej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. W odniesieniu, natomiast do zobowiązań pieniężnych funkcję kary umownej w zasadzie pełnią odsetki z tytułu opóźnienia.

W celu zlecenia obsługi prawnej, prowadzenia sprawy lub uzyskania porady prawnej proszę o kontakt.