Prawo rodzinne – rozwód, separacja

Strona Główna  /  Klient indywidualny  /  Prawo rodzinne – rozwód, separacja

Sprawy rodzinne są szczególną dziedziną prawa, która wymaga zrozumienia, empatii i doświadczenia.

Rozwód

Rozwód, wbrew powszechnemu przekonaniu jest początkiem nowych relacji, choć z prawnego punktu widzenia skutkuje przecież rozwiązaniem małżeństwa i, z reguły ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe tylko w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Aby to ustalić sąd, w trakcie postępowania rozwodowego bada czy ustały charakterystyczne więzi małżeńskie. Dalsze trwanie choćby jednej z nich wyklucza możliwość orzeczenia rozwodu.

Sąd orzekając rozwód rozstrzyga także, czy a jeśli tak to który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. W razie żądania jednego z małżonków orzekania o wyłącznej winie drugiego niezbędnym jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie, które zazwyczaj sprowadza się do dowodu z zeznań świadków, ale również dokumentów, zdjęć etc.

Istnieje możliwość zaniechania orzekania przez sąd o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, o ile obie strony procesu o rozwód złożą w tym zakresie zgodne żądania.

Jeżeli małżonkowie są równocześnie rodzicami, sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Ponadto, sąd orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Obecnie, zasadą jest pozostawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi obojgu rodzicom, chyba że dobro małoletnich się temu sprzeciwia. Coraz częstszym jest także, zawieranie tzw. porozumień rodzicielskich co do ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie i innych istotnych spraw dotyczących małoletnich.

Alimenty, kontakty i inne istotne sprawy dziecka

Po rozwodzie, pomiędzy rodzicami może pojawić się spór co do, np.: wyrażenia zgody na wyjazd za granicę dziecka lub wydanie paszportu małoletniemu. W takiej sytuacji, na żądanie jednego z rodziców o istotnych sprawach dziecka rozstrzygnie sąd opiekuńczy.

W niektórych przypadkach, w razie zagrożenia dobra dziecka, sąd opiekuńczy na żądanie jednego z rodziców ograniczy utrzymywanie kontaktów drugiego z rodziców z dzieckiem poprzez:

1.) zakazanie spotykania się z dzieckiem,
2.) zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
3.) zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
4.) ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
5.) zakazanie porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobligowani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tych świadczeń jest uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Wspólny majątek małżeński a ustrój rozdzielności majątkowej

Z reguły, wraz z zawarciem małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Jednakże, coraz bardziej powszechnym staje się ustrój zachowujący zasadę odrębności majątków osobistych każdego z małżonków, wprowadzony bądź już od momentu wstąpienia w związek małżeński bądź w trakcie jego trwania. Ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeństwie możliwe jest, w razie zgodnego stanowiska małżonków wyrażonego w formie aktu notarialnego, a w razie braku porozumienia w tym zakresie, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności przez sąd.

Podział majątku wspólnego

Po rozwodzie, o ile w małżeństwie panował ustrój wspólności majątkowej pozostaje do uregulowania kwestia podziału majątku wspólnego. W ramach postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd, na żądanie jednego z byłych małżonków rozstrzyga także w przedmiocie ustalenia ich nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Rozwiedziony małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, ale tylko w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Separacja

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, aby sąd orzekł separację. Sąd, w takiej sprawie bada czy zerwanie więzi małżeńskich ma charakter zupełny. W odróżnieniu od przesłanek rozwodowych brak jest wymogu stwierdzenia trwałości rozkładu pożycia. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

W celu uzyskania porady prawnej lub zlecenia prowadzenia sprawy proszę o kontakt.