Zasady współpracy

Strona Główna  /  Zasady współpracy

Kancelaria jest otwarta na potrzeby Klientów dotyczące sposobu rozliczania usług prawnych, dlatego świadczy usługi dostosowane do zakresu i rodzaju sprawy. Honorarium każdorazowo ustalane jest przed wykonaniem określonej czynności. W stosunku do Klientów ze sprawami nietypowymi, wyjątkowo skomplikowanymi i rozciągniętymi w czasie, wynagrodzenie uzgadniane jest indywidualnie z uwzględnieniem czasu niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy.

Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym i biznesowym następujące systemy rozliczeń za świadczone usługi prawne:

  • wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od jej zainicjowania do zakończenia
  • ryczałt miesięczny, którego wysokość ustalana jest wspólnie z Klientem w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
  • stawka godzinowa, której wysokość ustalana jest wspólnie z Klientem w zależności od stopnia trudności sprawy i która jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy.

Minimalne stawki wynagrodzenia m.in. w postępowaniu cywilnym (procesie) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Są one uzależnione od rodzaju i wartości przedmiotu sprawy (tzw. wartość przedmiotu sporu). Na wysokość honorarium ma wpływ stopień zawiłości sprawy i nakładu pracy adwokata.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry, natomiast w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części.

Na żądanie Klienta Kancelaria wystawia fakturę za wykonane usługi.